22.4 C
New York
วันเสาร์, มิถุนายน 24, 2017

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฐมนิเทศฝึก1(เช้า)

โครงการปฐมนิเทศและอบรมปฏิบัติการเตรียมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการวิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติงานวิชาชีพครู1(การสังเกตุและมีส่วนร่วม)นักศึกษา ค.บ.5 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...

vdo

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีประธานคณะกรรมการประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่...

สอบวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษารหัส 54 คุณปุณชรัสมิ์ วิโรจน์รัตน์ ผลการสอบได้ Exellent

การสอบวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษารหัส 54 คุณปุณชรัสมิ์...

การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 55 คุณอาภารัตน์ สระแก้ว ผลสอบได้ Excellent

การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 55 คุณอาภารัตน์ สระแก้ว...

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและด้านประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน...
wordpress themes avada